• 15.jpg
 • 2.jpg
 • 10a.jpg
 • 3.jpg
 • 11d.jpg
 • bene_15.jpg
 • 15a.jpg
 • marmur_01.jpg
 • 7.jpg
 • 10c.jpg
 • bud_ol_05.jpg
 • 10b.jpg
 • ol_09_2018_18.jpg
 • 4a.jpg
 • 14a.jpg
 • 11a.jpg
 • 12.jpg
 • 14.jpg
 • 1.jpg
 • 1a.jpg
 • 20.jpg
 • 3a.jpg
 • 1b.jpg
 • 5.jpg
 • 2b.jpg
 • 17.jpg
 • dscn7339.jpg
 • 11b.jpg
 • 19.jpg
 • bud_ol_06.jpg

SIERPIEŃ 2018

Email Drukuj PDF

17.08.2018 r.

Nagranie audycji radiowej w cyklu "Społeczeństwo obywatelskie. Reaktywacja". 

W dniu 17.08. przedstawiciele Fundacji zostali zaproszeni do studia Polskiego Radio 24 na nagranie audycji prezentującej działalność, program i specyfikę działania organizacji. Program był nagrywany w ramach cyklu "Społeczeństwo Obywatelskie. Reaktywacja". Gospodarzem spotkania był autor cyklu, dziennikarz i publicysta: Maciej Woźniakiewicz.

W spotkaniu ze strony organizacji uczestniczyli: Jerzy KAMIŃSKI - Prezes Fundacji, Barbara MARCZAK - Wiceprezes Fundacji, Małgorzata MROCZEK - Koordynator Projektów Społecznych.

Tematem spotkania były historia powstania naszej organizacji, profil działalności i formy wsparcia, działania aktywizacyjne i opiekuńcze na rzecz osób starszych i niesamodzielnych oraz współpraca z jednostkami penitencjarnymi oraz aktywizacja psycho-społeczno osób osadzonych w kontekście ich pracy na rzecz seniorów.

 

W nagraniu audycji wzięli udział (od lewej): Prezes Fundacji Jerzy KAMIŃSKI, Wicepres Fundacji Barbara MARCZAK, Koordynatorka Projektów Społecznych Małgorzata MROCZEK. W nagraniu audycji wzięli udział (od lewej): Prezes Fundacji Jerzy KAMIŃSKI, Wicepres Fundacji Barbara MARCZAK, Koordynatorka Projektów Społecznych Małgorzata MROCZEK.
W nagraniu audycji wzięli udział (od lewej): Prezes Fundacji Jerzy KAMIŃSKI, Wicepres Fundacji Barbara MARCZAK, Koordynatorka Projektów Społecznych Małgorzata MROCZEK W nagraniu audycji wzięli udział (od lewej): Prezes Fundacji Jerzy KAMIŃSKI, Wicepres Fundacji Barbara MARCZAK, Koordynatorka Projektów Społecznych Małgorzata MROCZEK
W trakcie nagrania: Prezes Fundacji Jerzy KAMIŃSKI oraz Wicepres Fundacji Barbara MARCZAK. W trakcie nagrania: Prezes Fundacji Jerzy KAMIŃSKI oraz Wicepres Fundacji Barbara MARCZAK.
W trakcie nagrania: Prezes Fundacji Jerzy KAMIŃSKI oraz Wicepres Fundacji Barbara MARCZAK. Gospodarzem programu był red. Maciej Woźniakiewicz. W trakcie nagrania: Prezes Fundacji Jerzy KAMIŃSKI oraz Wicepres Fundacji Barbara MARCZAK. Gospodarzem programu był red. Maciej Woźniakiewicz.

 

Spotkanie przebiegło w niezwykle miłej, przyjaznej atmosferze w której mogliśmy przedstawić nie tylko profil swojej działalności, ale także nasze spojrzenie na sprawy dotyczące sprawowania opieki nad osobami starszymi (formy wsparcia i aktywizacji) i potrzebą włączenia społecznego osób wykluczonych - w tym byłych więźniów (działania na rzecz inkluzji społecznej).

Audycji można wysłuchać pod linkiem (podcast do odsłuchu audycji znajduje się po lewej stronie strony tytułowej):

https://www.polskieradio.pl/130/5558/Artykul/2179545,Fundacja-Pomoc-potrzebujacym-Skazani-pracuja-na-rzecz-osob-starszych-i-chorych

opracowała: Małgorzata MROCZEK

 

09.08.2018 r.

Zatwierdzenie sprawozdania częściowego (1 poł. 2018 r.) projektu

"SPRAWNI. (AK)tywni. POTRZEBNI" dofinansowanego przez m.st. Warszawę.

W dniu 09 sierpnia została przeprowadzona kontrola finansowo/merytoryczna projektu "SPRAWNI. (AK)tywni. POTRZEBNI." „Budowanie aktywności społeczno-edukacyjnej osób starszych – byłych żołnierzy Powstania Warszawskiego - członków Światowego Związku Żołnierzy AK.” realizowanego w latach 2016 – 2018 dzięki dofinansowaniu m. st. Warszawy w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych. Projekt to zadania publiczne realizowane na rzecz kombatantów w obszarze współpracy Miasta st. Warszawy w 2016 roku z organizacjami pozarządowymi określone w Programie Warszawa Przyjazna Seniorom na lata 2013-2020. Umowa numer: PS/B/VI/3/10/235/2016-2018 z dnia 05.09.2016r.

Kontrola dotyczyła 1 półrocza 2018 od stycznia do czerwca 2018 r. W ramach kontroli zostały sprawdzone wszystkie faktury, rachunki dotyczące wypłat osobowych oraz płatności za wykonane działania. Sprawdzono również zgodność zaksięgowanych faktur ze stanem konta (obciążenia związane z wykonywanymi działaniami w ramach realizowanego projektu). Zostały również zweryfikowane umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy wolontariackie oraz karty pracy potwierdzające realizację poszczególnych działań.

W trakcie kontroli nie stwierdzono żadnych uchybień. Inspektor realizująca kontrolę podkreśliła bardzo wysoką jakość realizowanych działań oraz jakość przygotowanych dokumentów potwierdzających realizację zadania (prawidłowość opisu, brak uchybień w kosztorysie rozliczeń finansowych, zestawieniach finansowych i kosztowych). Podkreślono profesjonalizm przygotowanych dokumentów oraz wysoki poziom merytorycznego przygotowania do kontroli - jakość  i przejrzystość dokumentacji (opisanie konta, opisanie zadań, opisanie przepływów finansowych oraz operacji finansowych na koncie w zgodności z dokumentami przygotowanymi do kontroli i opisem faktycznym). Podkreślono wysoką jakość realizowanych działań oraz dbałość o przejrzystość finansową realizowanego projektu.

Miło nam poinformować, że kolejny etap realizowanego projektu został zatwierdzony bez uwag. Tym samym nasze zadanie zostało skierowane do kolejnego etapu realizacji. Obecnie oczekujemy na kolejną transzę projektu.

 

Zatwierdzenie sprawozdania za 1 półrocze 2018. Projekt "SPRAWNI. (AK)twyni. POTRZEBNI" dofinansowany przez m.st. Warszawa. Zatwierdzenie sprawozdania za 1 półrocze 2018. Projekt "SPRAWNI. (AK)twyni. POTRZEBNI" dofinansowany przez m.st. Warszawa.

 

Przypominamy jednocześnie, że projekt "SPRAWNI. (AK)tywni. POTRZEBNI." realizujemy od 2016 r. Zadanie ma na celu aktywizację psycho-społeczną, zapobieżenie samotności i wykluczeniu osób starszych – kombatantów, byłych żołnierzy AK i Powstania Warszawskiego - wskutek niemożności opuszczania przez nich miejsca zamieszkania wynikającego z wieku, choroby, ograniczeń ruchowych lub braku opiekuna wspomagającego ich możliwość poruszania się i spotykania z innymi ludźmi (np. praca członków rodziny uniemożliwiającą stała opiekę). Projekt ma stać się szansą na  wyciągnięcia osób starszych z domu, dzięki czemu nie będą skazywani na samotność, będą mobilizowani do wspólnej aktywności społecznej i fizycznej. Dla wielu z nich będzie to szansa na podniesienie jakości życia: poprzez (1) zapewnienie w projekcie ciepłego posiłku w trakcie 3 dni spotkań warsztatowych, (2) podniesienie sprawności fizycznej (zajęcia kinezyterapii dostosowane do potrzeb osób starszych z wykorzystaniem choreoterapii), (3) sprawności mentalnej i społecznej (zajęcia ogólnorozwojowe i spotkania z ciekawymi ludźmi), (4) rozwiązywanie doraźnych problemów psychofizycznych związanych np. ze starzeniem się, samotnością lub postępującymi dysfunkcjami psycho-fizycznymi (psycholog), (5) łagodzenia objawów bólu związanych z chorobą lub urazami będącymi konsekwencją uczestnictwa w działaniach wojennych (podstawy opieki paliatywnej) (6) utrzymanie kontaktów ze światem i poprawę jakości życia poprzez wspomaganie podstawowych czynności życiowych w ramach wsparcia domowego dla kombatantów niesamodzielnych pozostających w domu bez wystarczającej opieki (wsparcie domowe).

Działanie w ramach projektu „SPRAWNI. (AK)tywni. POTRZEBNI”. Budowanie aktywności społeczno-edukacyjnej osób starszychbyłych żołnierzy Powstania Warszawskiego - członków Światowego Związku Żołnierzy AK.” realizowane w latach 2016 – 2018 dzięki dofinansowaniu m. st. Warszawy w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych. Zadania publiczne realizowane w obszarze współpracy Miasta st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi określone w Programie Warszawa Przyjazna Seniorom na lata 2013-2020. Umowa numer: PS/B/VI/3/10/235/2016-2018 z dnia 05.09.2016r. Ze środków na 2018 r.

opracowała: Małgorzata MROCZEK

 

 

03.08.2018 r.

Spotkanie z Prezydent Warszawy Panią Hanną Gronkiewicz-Waltz.

W dniu 06.08. przedstawiciele Fundacji mieli przyjemność porozmawiać w trakcie bezpośredniego spotkania z Prezydent Warszawy Panią Hanną Gronkiewicz-Waltz. Spotkanie miało charakter roboczy i dotyczyło możliwych form współpracy pomiędzy m.st. Warszawą a naszą organizacją. Spotkanie było zorganizowane w kontekście otwarcia nowego skrzydła placówki opiekuńczej i możliwości dostosowania potencjału placówki do potrzeb miasta (np. zapotrzebowanie na łóżka o konkretnej specyfice i typie schorzeń).

W spotkaniu uczestniczyli: ze strony Fundacji Jerzy KAMIŃSKI - Prezes Fundacji, Barbara MARCZAK- Wiceprezes Fundacji, Olga Kamińska. Ze strony Światowego Związku Żołnierzy AK z którym współpracuje nasza organizacja: Pani Hanna Stadnik - członek Zarządu. 

W trakcie spotkania udało nam się poruszyć kilka ważnych tematów: (1) zapotrzebowania miasta na zapewnienie opieki nad osobami o konkretnych typach schorzeń (np. osoby z chorobą psychiczną, z chrobami psychosomatycznymi), (2) możliwości dostosowania placówki do oczekiwań i potrzeb miasta, (3) form i rozmiaru ewentualnej współpracy w zakresie usług opiekuńczych, (4) wsparcia aktywizacyjnego i opiekuńczego dla byłych żołnierzy AK, (5) form wsparcia i inowacyjnych rozwiązań w impilikowaniu pomocy dla byłych kombatantów (6) innych form pomocy i wsparcia aktywizacyjno-edukacyjnego dla osób w podeszłym wieku z uwzględnieniem osób w wieku późnostarczym (np. z diagnozą choroby przewlekłej lub długoterminowej). 

Spotkanie było niezwykle owocne i pozwoliło obu stronom nie tylko na głębsze i bardziej efektywne poznanie swoich potrzeb i potencjału, ale - co najważniejsze - nakreślenie dalszych form możliwej współpracy. Współpraca będzie kontynuowana w ramach bezpośrednich rozmów naszej organizacji z dyrekcją i pracownikami Biura Pomocy i Projektów Społecznych m.st. Warszawy.

opracowała: Małgorzata MROCZEK

 

CZERWIEC 2018

Email Drukuj PDF

04.06.2018 r.

List do Arcybiskupa Metropolity Warszawskiego Kardynała Kazimierza Nycza

oraz Ordynariusza Diecezji Warszawsko-Praskiej Biskupa Romualda Kamińskiego.

W dniu dzisiejszym Zarząd Fundacji wystosował dwa pisma do duszpasterzy Archidiecezji Warszawsko-Gnieźnieńskiej i Warszawsko-Praskiej. Pisma zostały wystosowane na ręce: Arcybiskupa Metropolity Warszawskiego Kardynała Kazimierza Nycza oraz Ordynariusza Diecezji Warszawsko-Praskiej Biskupa Romualda Kamińskiego.

Oba pisma dotyczą informacji o otwarciu nowego skrzydła placówki opiekuńczej przy ul. Oliwskiej 5 a tym samym objęcie wsparciem 211 pensjonariuszy placówki opiekuńczej przy ul. Oliwskiej 5 Fundacji "Pomoc Potrzebującym" oraz poinformowania różnych grup parafialnych obu diecezji o możliwości podjęcia pracy charytatywnej na rzecz podopiecznych Fundacji.

Wsparcie takie polegałoby nie tylko na pomocy w życiu codziennym - opieka w trakcie pobytu, ale także obecności i podtrzymywaniu aktywności podopiecznych w różnych formach: rozmowy, czytanie, wspólne oglądanie filmów, asysta i wsparcie w trakcie realizowanych zajęć terapeutycznych. Obecność osób z zewnątrz stanowi ważny element pracy aktywizacyjnej z seniorami i umożliwia im kontakt ze światem zewnętrznym. Ale też podtrzymuje ich chęć do życia, ograniczenia poczucia izolacji i wyobcowania. Dlatego prośba o wsparcie parafialnych grup wolontariackich jest tak ważna.

Mamy nadzieję, że wspracie obu księży biskupów przyczyni się do popularyzacji idei wolontariatu i pomoże organizacji stworzyć trwały zespół wsparcia wolontariackiego dla naszych podopiecznych. Dzięki niej obie strony mogą liczyć na wsparcie, zaangażowanie ale też realizowanie własnych pasji i czerpanie satysfakcji z niesienia pomocy osobom potrzebującym.

Pismo w imieniu Zarządu Fundacji podpisał Ks. dr Paweł Wojtas - kapelan naszego ośrodka.

 

opracowała: Małgorzata MROCZEK

 

MAJ_2018

Email Drukuj PDF

25.05.2018 r.

Wprowadzenie RODO.

25 maja 2018 roku we wszystkich krajach należących do Unii Europejskiej zacznie być stosowane Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 (RODO). RODO obejmuje swoim zastosowaniem wszystkie podmioty prywatne i publiczne, które przetwarzają dane osobowe i w praktyce większość procesów przetwarzania danych. RODO definiuje zasady przetwarzania, wykorzystywania i przechowywania danych osobowych w trochę odmienny sposób niż dotychczas. Nowe przepisy wprowadzają szereg obowiązków, nowe rodzaje odpowiedzialności, ale też sankcje finansowe.

W związku z wejściem nowych przepisów - Fundacja uaktualniła procedury gromadzenia i przetwarzania danych osobowych. Zamieszczamy je poniżej.

 

Informacja RODO Informacja RODO
Informacja RODO Informacja RODO

 

opracowała: Małgorzata MROCZEK

 

 

11.05.2018 r.

Oddanie do użytku nowego skrzydła placówki Oliwska 5.

Zarząd Fundacji informuje, że w dniu dzisiejszym zostaną złożone wszelkie niezbędne dokumenty (odbiory budynku dokonane przez m.in: Państwową Straż Pożarną, SANEPiD) do Państwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z wnioskiem o zgodę na oficjalne dopuszczenie budynku (nowe skrzydło placówki opiekuńczej przy ul. Oliwskiej 5) do użytkowania.

Czas oczekiwania na oficjalne dopuszczenie budynku do użytkowania wynosi 21 dni. Przewidujemy, że w związku z oczekiwaniem na oficjalny odbiór budynku i dopuszczenie go do użytkowania - pierwsi pensjonariusze będą mogli być przyjęci na początku czerwca.

Ze wzgledu na duże zainteresowanie miejscami w nowej części placówki opiekuńczej - przypominamy, że już dzisiaj można rezerwować miejsca w tej placówce. Jest to o tyle ważne, że w starej części budynku od dłuższego czasu odnotowujemy pełne obłożenie, a w związku ze zbliżającym się sezonem wakacyjnym - o miejsce w naszej placówce opiekuńczej będzie coraz trudniej. Dlatego już dzisiaj zachęcamy do rezerowania miejsc w nowym skrzydle.

Informacje o miejscu można uzyskać pod telefonem: (+48) 504 112-030; (+48) 502 02-02-59.

Przypominamy:

koszt pobytu w starej części placówki wynosi: 2.800,00 zł (pokoje dwuosobowe z podstawowym węzłem sanitarnym - umywalka).

Koszt pobytu w nowej części placówki wynosi:

3.800,00 zł - (pokoje 2, 3 lub 4 osobowe z pełnym węzłem sanitarnym - łazienka).

Cena obejmuje opiekę w trakcie pobytu w tym:

lekarz pierwszego kontaktu (2 x w tygodniu), lekarz neurolog (1 x w tygodniu), wsparcie pielęgniarskie i opiekuńcze 24 godziny na dobę.

W ramach kosztów pensjonariusz otrzyma:

pełne wyżywienie (w tym dieta), zajęcia rehabilitacji oraz terapii zajęciowej (realizowane codziennie - oprócz sobót i niedziel).

Budynek został zaprojektowany zgodnie z najnowszymi światowymi trendami w tej dziedzinie i będzie spełniał WSZYSTKIE wymogi niezbędne do realizowania usług hospicyjnych, paliatywnych czy terminalnych. Placówka przy ul. Oliwskiej 5 będzie jednym z największych i najnowocześniejszych podmiotów tego typu w Warszawie. Z gwarancją najwyższych usług i zracjonalizowanym system opłat (jedna z najtańszych placówek w Warszawie z kompletem usług w pakiecie, bez kosztów ukrytych). Koszt terapii zajęciowej oraz rehabiltiacji stanowi element stałej opłaty za pobyt. Kosztem dodatkowym są jedynie leki i pampersy - realizowane i opłacane w ramach potrzeb. 

Zainteresowanych warunkami przyjęcia i ogólnym opisem placówki zapraszamy na stronę placówki:

http://domyopiekuncze.pl/

 

opracowała: Małgorzata MROCZEK

 

10.05.2018 r.

Kartka dla Powstańców.

Nasza organizacja od 5 lat współpracuje ze Światowym Związkiem Żołnierzy AK. Od 4 lat realizujemy projekty - dofinansowane przez m.st. Warszawę - pod tytułem "SPRAWNI. (AK)tywni. POTRZEBNI". Projekty te (obecnie realizowany jest obliczony na lata 2016 - 2018) dedykowane są kombantom, ze szczególnym uwzględnieniem Powstańców Warszawskich i byłych żołnierzy AK.

Podobne działania - realizowane w ramach szerokiego programu "Warszawa przyjazna seniorom" organizowanego przez m.st. Warszawę - podejmują również inne organizacje. Jedną z nich jest organizacja Fundacja "Sensoria" ze swoim programem "BohaterON" i akcją kartka dla Powstańca.

Nasi podopieczni - powstańcy warszawscy - przynieśli nam ostatnio kilkanaście kartek jakie otrzymali od wdzięcznych osób: młodych i starych, warszawiaków i Polaków z różnych części Polski, które wysyłane do nich - są formą podziękowania i pamięci za ich walkę i wytrwałość w dążeniu do odzyskania wolności, ale też kształtowania polskiej państwowości.

Jesteśmy niezwykle dumni, że nasza organizacja - poprzez pomoc jaką organizujemy dla powstańców warszawskich - jest częścią tej pamięci.

 

Kartki przesyłane dla powstańców w ramach akcji "Kartka dla Powstańca". Kartki przesyłane dla powstańców w ramach akcji "Kartka dla Powstańca".

opracowała: Małgorzata MROCZEK

 

KWIECIEŃ 2018

Email Drukuj PDF

 

16.04.2018 r.

Zmiany w Zarządzie Głównym Światowego Związku Żołnierzy AK

Miło nam poinformować, że w związku ze zmianami w Zarządzie Głównym Światowego Związku Żołnierzy AK Pani Hanna Stadnik została Wiceprezesem Zarządu Głównego Związku.

Pani Hanna Stadnik jest powstańcem warszawskim. Z chwilą wybuchu powstania i przystąpienia do walk - miała zaledwie 15 lat. Należała do Pułku AK Baszta - pseudonim "Hanka".

W ramach struktur AK była przydzielona do 3 kompanii IV Rejonu Obwodu Mokotów pod dowództwem ppłk Eugeniusza Ajewskiego „Kotwa”, a w Powstaniu Warszawskim pod dowództwem por. Witolda Janiszewskiego „Withala”. Brała udział w licznych akcjach: po przeszkoleniu sanitarnym i wojskowym przenosiła broń i prasę. Uczestniczka walk Powstania Warszawskiego od 1 sierpnia do 27 września tj. do kapitulacji. Po kapitulacji przeszła przez obozy w Pruszkowie i Skierniewicach. Po zakończeniu wojny i zdaniu matury, podjęła studia na Uniwersytecie Warszawskim skąd została karnie relegowana za zatajenie udziału w Powstaniu Warszawskim.

Pani Hania - to człowiek o niezwykłej osobowości. Szczera, odważna, pełna pasji i zaangażowania w pracę na rzecz innych. Przy tym osoba o niezwykłym poczuciu humoru, inteligencji i dystansie do siebie samej, świata i innych. Mamy zaszczyt współpracować z Panią Hanią w ramach realizowanego przez organizację projektu dofinansowanego przez m.st. Warszawę dedykowanego kombatantom i powstańcom warszawskim - "SPRAWNI. (AK)tywni. POTRZEBNI". Projekt jest realizowany w okresie 2016 - 2018 r. Pani Hania jest uczestnikiem projektu i opiekunem grupy kombatantów i powstańców warszawskich. 

W imieniu zarządu Fundacji oraz pracowników Fundacji składamy na ręce Pani Hanny serdeczne gratulacje oraz życzymy wytrwałości, zdrowia i sił w niesieniu pomocy innym oraz dużo radości i wszelkiej satysfakcji w życiu rodzinnym i osobistym. 

opracowała: Małgorzata MROCZEK

 

 

14.04.2018 r.

Reportaż o działaniach Fundacji w TVP3. Cykl: WAWA BOHATEROM

Projekt "WAWA BOHATEROM" to projekt TVP 3 Warszawa. W ramach akcji prezentowane są działania podejmowane przez organizacje pozarządowe, osoby prywatne, instytucje oraz firmy - zmierzające do wsparcia osób związanych z historią naszego kraju i zasłużonych dla naszej wolności w okresie Powstania Warszawskiego. Wszystkie podjęte działania są ukierunkowane na wsparcie bezpośrednie Powstańców Warszawskich oraz edukację i informowanie o problemach najstarszego, zasłużonego dla Warszawy pokolenia. Akcja ma co do zasady nie tylko charakter informacyjny, ale także wspierający i angażujący do działań społecznych, jak najszersze grono ludzi gotowych nieść pomoc, nie tylko od święta ale na co dzień.

W dniu 14.04.2018 r. na antenie TVP 3 (telewizja regionalna) o godzinie 11.00 odbyła się emisja reportażu poświęconego pracy naszej organizacji skierowanej do byłych żołnierzy AK w tym głównie Powstańców Warszawskich. Nasza organizacja od 5 lat wspiera byłych Powstańców oraz współpracuje ze Światowym Związkiem Żołnierzy AK.

Bohaterami nagrania byli nasi podopieczni: żołnierze AK, Powstańcy Warszawscy, członkowie Światowego Związku Żołnierzy AK. Nagranie było realizowane na początku roku w placówce opiekuńczej Fundacji "Pomoc Potrzebującym" przy ul. Oliwskiej 5 gdzie realizowane są zajęcia dla kombatantów. W nagraniu uczestniczyli: Pani Halinka, Pani Basia, Pani Krysia, Pani Marylka, Pan Władek, Pan Tadeusz. Ze strony Fundacji udział wzięły: Emila CHODKOWSKA - rehabilitant, Małgorzata MROCZEK - Koordynator Projektów Społecznych.

Reportaż można zobaczyć pod linkiem umieszczonym poniżej:

https://warszawa.tvp.pl/36787523/14042018

Przypominamy, że nasza organizacja od 3 lat realizuje projekt dla kombatantów, żołnierzy AK i powstańców warszawskich. Działania pod wspólną nazwą: "SPRAWNI. (AK)tywni. POTRZEBNI" są dofinansowane przez miasto stołeczne Warszawa w okresie 2016 - 2018. W ramach działań realizujemy wsparcie dla 50 osób starszych związanych ze Światowym Związkiem Żołnierzy AK. Są to kombatanci, żołnierze AK, Powstańcy Warszawscy. Działania obejmują: zajęcia ogólnorozwojowe, terapię zajęciową, zajęcia integracyjne, spotkania z ciekawymi ludźmi w tym koncerty i prezentacje kulturalne.

Działanie w ramach projektu „SPRAWNI. (AK)tywni. POTRZEBNI”. Budowanie aktywności społeczno-edukacyjnej osób starszychbyłych żołnierzy Powstania Warszawskiego - członków Światowego Związku Żołnierzy AK.” realizowane w latach 2016 – 2018 dzięki dofinansowaniu m. st. Warszawy w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych. Zadania publiczne realizowane w obszarze współpracy Miasta st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi określone w Programie Warszawa Przyjazna Seniorom na lata 2013-2020. Umowa numer: PS/B/VI/3/10/235/2016-2018 z dnia 05.09.2016r. Ze środków na 2018 r.

opracowała: Małgorzata MROCZEK

 

10.04.2018 r.

Marynowana papryka

10 kwietnia 2018r. podczas terapii zajęciowej prowadzonej przez terapeutkę fundacji Paulinę Nowak,

Pensjonariusze własnoręcznie przygotowali marynowaną paprykę.

 

 

 

 

05.04.2018 r.

Nominowanie Fundacji "Pomoc Potrzebującym" do nagrody WAWA BOHATEROM

za pracę na rzecz żołnierzy AK i Powstańców Warszawskich.

 

W dniu 05.04.2018 r. odbyło się pierwsze posiedzenie kapituły, która ma wyłonić zwycięzcę w konkursie na najlepszy projekt realizowany na rzecz powstańców warszawskich. Projekt "WAWA BOHATEROM" to projekt TVP 3 Warszawa. Dyrekcja programu wraz z dziennikarzami, po zakończeniu uroczystości związanych z rocznicą Powstania Warszawskiego obiecali sobie, że nie za rok, ale przez cały rok będą starali się upominać o bohaterów warszawskich, przypominać o ich potrzebach i egzekwować pomoc. Tak narodziła się akcja TVP3 Warszawa: "WAWA bohaterom". W ramach akcji prezentowane są działania podejmowane przez organizacje pozarządowe, osoby prywatne, instytucje oraz firmy - zmierzające do wsparcia osób związanych z historią naszego kraju i zasłużonych dla naszej wolności. Wszystkie podjęte działania są ukierunkowane na wsparcie bezpośrednie Powstańców Warszawskich oraz edukację i informowanie o problemach najstarszego, zasłużonego dla Warszawy pokolenia. Akcja ma co do zasady nie tylko charakter informacyjny, ale także wspierający i angażujący do działań społecznych, jak najszersze grono ludzi gotowych nieść pomoc, nie tylko od święta ale na co dzień.

Nasza Fundacja od 5 lat współpracuje ze Światowym Związkiem Żołnierzy AK. Od 3 lat realizujemy projekty dla kombatantów, żołnierzy AK i powstańców warszawskich. Programy te pod wspólną nazwą: "SPRAWNI. (AK)tywni. POTRZEBNI" są dofinansowane przez miasto stołeczne Warszawa. W ramach działań realizujemy wsparcie dla 50 osób starszych związanych ze Światowym Związkiem Żołnierzy AK. Są to kombatanci, żołnierze AK, Powstańcy Warszawscy. Działania obejmują: zajęcia ogólnorozwojowe, terapię zajęciową, zajęcia integracyjne, spotkania z ciekawymi ludźmi w tym koncerty i prezentacje kulturalne.

Cieszymy się, że nasze działania zostały dostrzeżone. Tym bardziej, że nie robimy tego dla poklasku, ale ze szczerego serca - niesienia pomocy tym, którzy swoją postawą udowodnili - czym jest odwaga, patriotyzm, wolność. Tym bardziej, że ci którzy udowodnili całym swoim życiem - co znaczy bohaterstwo, są w takim wieku - że bez wsparcia młodego pokolenia, trudno jest im żyć godnie. Jednocześnie są na tyle dumni, że nigdy o taką pomoc nie poproszą. To my powinniśmy czuć się za nich odpowiedzialni i pomagać po prostu, a nie tylko wtedy gdy o to poproszą. Tak rozumiemy nasze działania wobec byłych żołnierzy AK i Powstańców Warszawskich.

Projekt będziemy realizować jeszcze przez rok. Ale to nie znaczy, że z końcem 2018 r. zakończymy naszą działalność.

Jesteśmy pewni, że kombatantów i żołnierzy AK będziemy wspierać w sposób ciągły.

Relacja z zebrania kapituły jest udostępniona poniżej.

https://warszawa.tvp.pl/36603872/pierwsze-spotkanie-kapituly-05042018

 

Działanie w ramach projektu „SPRAWNI. (AK)tywni. POTRZEBNI”. Budowanie aktywności społeczno-edukacyjnej osób starszychbyłych żołnierzy Powstania Warszawskiego - członków Światowego Związku Żołnierzy AK.” realizowane w latach 2016 – 2018 dzięki dofinansowaniu m. st. Warszawy w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych. Zadania publiczne realizowane w obszarze współpracy Miasta st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi określone w Programie Warszawa Przyjazna Seniorom na lata 2013-2020. Umowa numer: PS/B/VI/3/10/235/2016-2018 z dnia 05.09.2016r. Ze środków na 2018 r.

opracowała: Małgorzata MROCZEK

 


Spotkanie z Emilią Krakowską

W dniu 5 kwietnia 2018r. odbyło się spotkanie z Panią Emilią Krakowską, wybitną aktorką, damą polskiego filmu i sceny teatralnej, niezapomnianą odtwórczynią roli Jagny z ekranizacji „Chłopów” Władysława Reymonta w reżyserii Jana Rybkowskiego.” Choć najbardziej znana i kochana za rolę Jagny w ekranizacji "Chłopów" , Emilia Krakowska stworzyła wiele innych wybitnych kreacji. Występowała w filmach i serialach, współpracowała z Andrzejem Wajdą, grając m.in. w "Brzezinie" i w "Weselu" czy z Adamem Hanuszkiewiczem. Grała w teatrach warszawskich: Powszechnym (1964-1968), Narodowym (1968-1978), Współczesnym (1978-1985) i Rozmaitości (1985-1991) oraz poza stolicą - występowała m.in. w Radomiu, Białymstoku i Słupsku, Wrocławiu.. A także w spektaklach Teatru TV.

Pani Emilia jest orędowniczką i promotorką "Chłopów", w teatrze zagrała role Jagny ponad 100 razy. Jest ambasadorem Domu Artystów Weteranów Scen Polskich w Skolimowie, wspiera Cmentarz Powązkowski. Ciągle w pracy, ciągle w biegu. Na scenie od 55 lat. Obecnie wraz z Barbarą Wrzesińską i Lidią Stanisławską występuje w spektaklu kabaretowym ”OLD SPICE GIRLS” czyli Babskim Kabarecie.

Spotkanie przebiegało w niezwykle ciepłej i sympatycznej atmosferze, a to głównie dzięki pani Emilii, która jest uosobieniem ciepła i życzliwości. Nasi pensjonariusze oraz zaproszeni goście (rodziny, Żołnierze Armii Krajowej, Chórzyści „Volare”) mieli niepowtarzalną okazję usłyszeć o przebiegu kariery tej znakomitej aktorki, doświadczeniach w pracy, jej pasjach, wspomnieniach z dzieciństwa, edukacji w szkole teatralnej, rolach zarówno filmowych jak i teatralnych, z którymi przyszło się Pani Emilii zmierzyć oraz wartościach, które według niej samej są ważne w życiu.

Pani Emilia Krakowska zauważyła, że w większości jesteśmy pesymistami a przecież powinniśmy cieszyć się z życia, być pełni optymizmu i czerpać życie pełnymi garściami.
Dobry nastrój udzielił się wszystkim, którzy przybyli na spotkanie z aktorką. Pani Emilia jest doskonałym przykładem na to, że powinniśmy realizować swoje pasje i niezależnie od wieku cieszyć się każdym dniem, który jest nam dany.

 

 

 

MARZEC 2018

Email Drukuj PDF

30.03.2018 r.

ZAKOŃCZENIE działalności placówki opiekuńczej

NZOZ Kiejstuta 1.

Informujemy, że placówka opiekuńcza przy ul. Kiejstuta 1 - ostatecznie po 15 latach działalności  - zakończyła swoje funkcjonowanie. Teren, na którym stoi budynek - został zakupiony przez dewelopera pod zabudowę mieszkaniową. Budynek zostanie zbużony.

 

Krótka historia:

Gdy w 1997 roku otrzymaliśmy budynek przy ul. Kiejstuta 1 do adaptacji nawet kolej nie miała wątpliwości co do tego, że nam się... nie uda. Zgodę na dzierżawę otrzymaliśmy, ale bez specjalnego przekonania. Wszyscy powtarzali, że to szaleństwo wymagające ogromnych nakładów nie tylko finansowych, ale i determinacji. Kolej o tyle nam poszła na rękę, że zwolniła nas na 2 lata z czynszu. I tak budynki stały niezagospodarowane, więc przynajmniej był ktoś kto chciał się nimi zająć. To samo w sobie stanowiło dla kolei wartość dodaną.

Gdy weszliśmy do budynku na tzw. wizję lokalną nie było w nim niczego co nadawało się do użytkowania poza ścianami i murami. Ale i one wymagały gruntownego remontu. Wszystko co miało jakąkolwiek wartość zostało sprzedane na pniu przez okolicznych bezdomnych i bezrobotnych. A było w czym wybierać: klamki, kontakty, okna, rury, krany, drzwi, rynny, przewody – po prostu wszystko. A to co pozostało nie nadawało się nawet do remontu czy też naprawy. Gorzej – nadawało się wyłącznie na śmietnik. Tak naprawdę cały budynek był jednym wielkim zapuszczonym śmietnikiem.

Nie ogrzewany budynek niszczał i nikt nie wyrażał zainteresowania jego remontem lub adaptacją na jakikolwiek cel komercyjny czy społeczny. Powiedzieć o nim ruina – byłoby przesadnym… komplementem. Ściany pokryte tynkiem, gołe cegły obrośnięte dzikiem winem lub poprzerastane mchem i zielskiem, przerdzewiałe kraty w oknach. Na parapetach zewnętrznych rosły… grzyby. Dookoła chaszcze, krzaki czyli niczym nie kontrolowany rozwój dzikich terenów zielonych. Należeliśmy do jednej wielkiej przestrzeni… kolejowej. Nic nie wskazywało, że może tutaj powstać i działać DOM OPIEKI. Cały teren stwarzał wrażenie... zapomnianego przez Pana Boga.

Do zagospodarowania mieliśmy dwie nieocieplone kondygnacje (parter + 1 piętro) oraz piwnice. Musieliśmy jasno ustalić nasze granice, ogrodzić się czyli postawić płot i dać ludziom trochę zagospodarowanej przestrzeni, zieleni i miły widok z okna. Ten ostatni element udało nam się zrealizować dopiero latem 2006 r.

Parter był naszym pierwszym polem walki budowlano adaptacyjnej. Zaadoptowaliśmy pomieszczenia na kuchnię, wyremontowaliśmy łazienki a do każdego pokoju doprowadziliśmy węzeł wodno-kanalizacyjny. Zlikwidowaliśmy kraty w oknach, zainstalowaliśmy nowe grzejniki CO. Wymieniliśmy całą stolarkę okienną i drzwiową. Zaadaptowaliśmy pomieszczenia dla pielęgniarek i salę rehabilitacyjną. Jednocześnie remontowaliśmy piwnicę. Wszystkie pomieszczenia zostały osuszone, a ściany pokryte glazurą i terakotą. Dzięki temu zyskaliśmy profesjonalne pomieszczenie magazynowe, gdzie składujemy żywność (chłodnia), pościel, sprzęt medyczny, chemię gospodarczą, meble oraz gdzie funkcjonuje pralnia i suszarnia.

Problemem było też ogrzewanie. Ludzie starsi są szczególnie wrażliwi na chłód. Dlatego sezon grzewczy trwa u nas 9 miesięcy - zaczyna się we wrześniu a kończy z końcem maja. To generuje ogromne koszty. Zainstalowaliśmy ogromny piec olejowy, ale obniżenie kosztów stało się naszą mantrą – powtarzaną do dzisiaj. Rozwiązaniem stały się kolektory słoneczne, które zainstalowaliśmy w połowie 2006 r. Mimo ogromnych nakładów inwestycyjnych na początku, teraz przynoszą wymierne korzyści. Zainstalowane na dachu kumulują energię i oddają ją w postaci ciepła niezbędnego do ogrzania ciepłej wody. Jako uzupełnienie tego systemu w tym roku (2010) zostanie zainstalowany nowoczesny, ale co najważniejsze ekologiczny i ekonomiczny piec gazowy.

Cały budynek wyremontowaliśmy wyłącznie swoimi siłami, ponieśliśmy WSZYSTKIE koszty remontu i adaptacji pomieszczeń. Polska nie była jeszcze wtedy w Unii, ale i tak należało spełnić wiele wymogów stawianych przez służby sanitarne oraz Wojewodę, aby tego rodzaju obiekt oddać do użytkowania. Przez 15 lat działalności budynek spełniał wszystkie niezbędne wymagania umożliwiające prowadzenie placówki o tym charakterze – zarówno unijne jak i przepisy polskich służb sanitarnych.

Oficjalnie 1 marca 1999 roku decyzją wojewody został powołany do życia NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ DOM PIELĘGNACYJNO OPIEKUŃCZY przy ul. Kiejstuta 1.

 

od kuchni od kuchni
od frontu od frontu
od frontu od frontu

 

Przykro nam, że budynku nie udało się uratować, a deweloper w planach zabudowy tego obszaru nie przewidywał placówki użyteczności publicznej o takim charakterze. Całość obszaru ma być dużym osiedlem - a właściwiem zbiorem osiedli - tworzącym małe miasteczko mieszkaniowe na dawnych terenach kolejowych przylegających do trasy kolejowej Warszawa-Gdańsk.

* * *

 

Wszystkim podopiecznym, rodzinom, opiekunom - całemu personelowi zaangażowanemu w opiekę w placówce przy ul. Kiejstuta 1 serdecznie dziękujemy za 15 lat współpracy - serce i zaangażowanie oddane naszym seniorom. Jednocześnie informujemy, że podopieczni z placówki znaleźli miejsca w placówkach państwowych na terenie Warszawy. Kilkoro zostało przeniesionych do placówki przy ul. Oliwskiej 5 (stary budynek).

 

* * *

 

Jednocześnie informujemy, że działalność placówki opiekuńczej przy ul. Kiejstuta 1 przejmie nowe skrzydło placówki opiekuńczej przy ul. Oliwskiej 5.

Nowa placówka pomieści zarówno kilku dotychczasowych pensjonariuszy z ul. Kiejstuta 1, jak i służyć będzie nowym podopiecznym Fundacji.

Docelowo nowa placówka opiekuńcza pomieści ponad 140 osób. Wszystkie pokoje są w najwyższym stndardzie. Pokoje 2osobowe z pełnym węzłem sanitarnym (łazienka). Koszt pobytu dla jednej osoby: 3.500,00 zł. W ofercie: opieka lekarska, pielęgniarska, wsparcie opiekuńczo-pielęgnacyjne, terapia zajęciowa, rehabilatacja. Pełne wyżywienie: w tym dieta. Dodatkowy koszt stanowią: leki i pampersy.

Zgłoszenia przyjmujemy już dzisiaj - pod telefonami: +48 504 112 030 lub + 48 502 02 02 59. 

Przewidywalny termin otwarcia: maj 2018 r.

opracowała: Małgorzata MROCZEK

 

28.03.2018 r.

Koncert "Seniorzy Seniorom". Występ chóru "Volare"

W dniu 28 marca już po raz kolejny mieliśmy okazję wysłuchać koncertu senioralnego chóru społecznego "VOLARE".

Podczas występu wysłuchaliśmy zarówno utwory klasyczne: „Va Pensiero” z  opery Nabucco G.Verdi, „Złota rybka” S. Moniuszko, „Stabat Mater” Z. Kadaly,  „Kołysankę” z muzyką J.Maklakiewicza do słów K.I.Gałczyńskiego, ale również utwory muzyki współczesnej i rozrywkowej: „Kwiat jednej nocy” do słów Jonasza Kofty z repertuaru Alibabek, „Nie liczę godzin i lat” A.Rybińskiego, ze specjalną dedykacją dla naszej pensjonariuszki Pani Stefani, która uwielbia piosenki o Warszawie, jedna z chórzystek p. Mirka przepięknie zaśpiewała „Poloneza Warszawskiego” z repertuaru Mazowsza do sł. T. Sygietyńskiego i muzyki J. Ficowskiego. Podczas występu mieliśmy również przyjemnością wysłuchać hitów operetkowych „Usta milczą dusza śpiewa” F. Lehara z „Wesołej Wdówki” oraz „Jakże mam ci wytłumaczyć” E. Kalmana z operetki „Księżniczka Czardasza, które to arie wykonała p. Ela Leśniewska

 

 

Chór „Volare” działa przy Uniwersytecie Trzeciego Wieku DK ŚWIT i jest wspólną inicjatywą Zarządu Fundacji "Pomoc Potrzebującym" oraz Dyrekcji Domu Kultury Świt. Członkami chóru są seniorzy, słuchacze UTW działającego przy DK Świt. Chór działa od 1,5 roku a opieką artystyczną nad działaniami zespołu oraz dyrygenturę sprawuję Pani Paulina Nowak - terapeutka zajęciowa, pracownik naszej organizacji. Opieką muzyczną wraz z akompaniamentem sprawuje Pani Dorota Dywańska. Chór mimo krótkiego okresu funkcjonowania zdobył już kilka nagród na przeglądach chórów senioralnych, z powodzeniem wystepuję w ośrodkach kulturalno-oświatowych stolicy - zbierając liczne pochwały i gratulacje. W repertuarze grupy znajdziemy zarówno utwory klasyczne, jak i znane, popularne polskie piosenki.

 

 

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 4 z 22

Fundacja Pomoc Potrzebującym

pomagamy i uczymy pomagać
 

 

Fundacja Pomoc Potrzebującym

 

 

Warszawska Złota Rączka dla seniorów 75+


 

PROJEKT "SPRAWNI. (AK)tywni. POTRZEBNI"

PROJEKT "Lek potrzebny od zaraz"

 

Lek potrzebny od zaraz”

PROJEKT "WARUNEK POWROTU"

WARUNEK POWROTU

Inicjatywa "WARTO BYĆ ZA" Kompanii Piwowarskiej IV EDYCJA 2009 r.

Projekt "SKAZANI nie STRACENI"

 norway,


Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych

Projekt Przekroczyć Granice

EFS

Projekt  "PRZEKROCZYĆ GRANICE " - szansą na Twój rozwój

 

Współpracujemy z Bankiem Żywności w ramach programu PEAD


Ta strona używa Cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Akceptuje pliki Cookie